poniedziałek, 27 maja 2013

Oferta dla spółdzielni socjalnych

W imieniu zespołu projektu "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej - II edycja" współfinansowanego ze środków PO FIO 2013, mamy zaszczyt zaprosić reprezentantów spółdzielni socjalnych do uczestnictwa w szkoleniach obejmujących temat: "Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej".

Celem lustracji spółdzielni jest m.in. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu oraz uchwał i regulaminów, zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków, kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych oraz socjalnych, udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Będzie też okazja do spotkań spółdzielców socjalnych z przedstawicielami różnych branż i form spółdzielczości polskiej, a dzięki temu - transfer doświadczeń nt. dotychczasowego funkcjonowania różnych typów spółdzielni w Polsce.

Szkolenia zostaną przeprowadzone od lipca do grudnia 2013 r. dla 2-ch dwunastoosobowych grup po 1 reprezentancie spółdzielni socjalnej (każda grupa uczestniczyć będzie w trzech 3-dniowych spotkaniach). Ramowy zakres tematyczny szkoleń obejmuje:
- prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej,
- zagadnienia statutowe,
- zagadnienia ekonomiczno-księgowe.

I szkolenie odbędzie się w terminie 3-5 lipca 2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Willa Kryształ” - Polanica Zdrój.
Budżet projektu zakłada pełne sfinansowanie noclegów, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu (tam i z powrotem) oraz materiałów szkoleniowych.
Prosimy o wstępne zgłoszenia e-mailowe lub telefoniczne.

Serdecznie zapraszamy
Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion"
Magdalena Lamprecht
biuro@promotion.org.pl
tel. 501 007 904
www.spoldzielniesocjalne.org/opis.htm

wtorek, 4 października 2011

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

"III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej" odbędzie się w dniach 28-29 października 2011 r. w Hotelu Światowit w Łodzi. W tym roku jest to wspólne przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom. W jego organizację aktywnie włączyło się również Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, które organizowało poprzednie edycje Forum jak i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. III OFSS towarzyszy łódzka impreza Gala Przedsiębiorczości Społecznej, organizowana przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

W tym roku mija pięć lat od uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. To dobry czas na dokonanie przeglądu dotychczasowych działań, możliwości, szans i zagrożeń dla ruchu spółdzielczości socjalnej. To również właściwy moment do przedyskutowania niezbędnych zmian prawnych, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie istniejących spółdzielni.

Forum ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk ekonomii społecznej oraz przedstawienie praktycznych aspektów działalności przedsiębiorstw społecznych. Jest to jedyne takie spotkanie na którym spółdzielcy mogą mówić do innych spółdzielców, gdzie można wymienić informacje, podpatrzeć dobre pomysły na dalsze działania. Forum to również miejsce na zastanowienie się jak budować autentyczną kooperację w spółdzielniach, ale też wspólną reprezentację, jak mówić własnym, spójnym głosem, jak poprawiać i wzmacniać rolę Związku Spółdzielni Socjalnych.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Następnie zostaną przeprowadzone warsztaty dla podmiotów ekonomii społecznej oraz administracji publicznej z regionu łódzkiego. Po uroczystym otwarciu rozpocznie się sesja plenarna dotycząca pięciolecia ustawy o spółdzielczości socjalnej oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi.

Drugi dzień Forum to przede wszystkim ogólnopolskie warsztaty ukazujące teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce.

piątek, 8 kwietnia 2011

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje Konkurs, który wyłoni firmy najlepiej przygotowane do konkurencji na wolnym rynku, ale jednocześnie wypracowujące przy tym zysk społeczny. Do konkursu mogą zgłaszać się m.in. spółdzielnie socjalne w kategoriach na: "Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku" oraz "Pomysł na Rozwój". Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 marca do 4 maja 2011 roku. Więcej informacji: www.konkurs-es.pl

czwartek, 16 września 2010

Czego nie potrzebują spółdzielnie socjalne?

8 września 2010 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). Jednym z punktów obrad była dyskusja nad planowanymi zmianami w zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO, w tym kwestia wyodrębnienia w Priorytecie IV pilotażowego komponentu dotyczącego Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Pomysł ten nie znalazł jednak poparcia wśród przedstawicieli strony pozarządowej, gdyż zdaniem jednego z nich (Jan Jakub Wygnański) kilkadziesiąt grantów, które mogłyby otrzymać spółdzielnie socjalne to nie to, czego potrzebuje sektor ekonomii społecznej i spółdzielnie socjalne...

Przypominamy:
W dniu 8 lutego 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało harmonogram Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu". Z nieukrywanym rozczarowaniem informujemy, że w harmonogramie nie przewidziano kontynuacji Programu "Wsparcie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej" w ramach którego do końca 2009 r. finansowana była działalność Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.

środa, 18 sierpnia 2010

Lustracja spółdzielni socjalnych

W związku ze zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi procedur przeprowadzania lustracji ustawowej w spółdzielniach socjalnych, proponujemy zapoznanie się z materiałami na stronie www:

ozrss.promotion.org.pl/dokumenty.htm
oraz
ozrss.promotion.org.pl/fio/lustracja.htm

wtorek, 10 sierpnia 2010

Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych"

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia realizuje projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" krórego ogólnym celem jest merytoryczne wsparcie i wzmocnienie funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wejdzie podmiot ekonomii społecznej, tj. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia (lider projektu) oraz Fundacja im De Gaulle'a z Wałbrzycha, której doświadczona kadra prowadzi m.in. działalność ukierunkowaną na wspieranie i promocję przedsiębiorczości. Rolą partnera będzie kompleksowa realizacja komponentu doradczego oraz współorganizacja Spółdzielczego Seminarium Integracyjnego.

Projektodawca w czasie realizacji projektu korzystać będzie także z potencjału informacyjno-badawczego instytucji wspomagającej - Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w zakresie zbierania bieżących informacji o ilościowym i jakościowym stanie spółdzielni socjalnych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej ciekawej oferty: pss.promotion.org.pl

Projekt: "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych"

Zapraszamy osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej do udziału w projekcie "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski" realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną "Mona Lisa" w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "WwwPromotion" z Wrocławia.

Niniejszy projekt jest formą transferu dobrych praktyk z obszaru funkcjonowania spółdzielni socjalnych z Wałbrzycha, Wrocławia i Rzeczki, których członkowie, również będąc niegdyś wykluczonymi społecznie, podjęli skuteczną próbę aktywizacji zawodowej i społecznej.

Planuje się zorganizowanie szesnastu 5-cio dniowych wizyt studyjnych dla łącznej liczby 80 osób w spółdzielniach socjalnych: Mona Lisa w Wałbrzychu, Austeria Krokus w Rzeczce (tam też grupy docelowe będą nocować) oraz WwwPromotion we Wrocławiu. Wizyty studyjne będą odbywały się w siedzibach Wnioskodawcy i Partnerów w czasie godzin pracy spółdzielni, aby móc jak najdokładniej oddać istotę funkcjonowania każdej spółdzielni socjalnej.

Więcej informacji na stronie: monalisafio.promotion.org.pl

sobota, 10 lipca 2010

Pomocnik dla urzędników

Polecam nowy dział Interpretacje na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Wejdź na stronę/wydrukuj/dołącz ten wydruk do swojego wniosku.

Pomagajmy sobie i urzędnikom...

środa, 23 czerwca 2010

"Banalny" artykuł Cezarego Miżejewskiego

Gorąco zachęcam do zapoznania się z artykułem "Ekonomia społeczna od kuchni" autorstwa Cezarego Miżejewskiego zamieszczonego na portalu ekonomiaspoleczna.pl. Moim zdaniem, powinna to być obowiązkowa lektura dla wszystkich organizacji będacych dystrybutorami środków publicznych, a także dla samorządowców w Polsce.

(Powyższą informację zamieściłem bez zgody autora artykułu.)

źródło: ekonomiaspoleczna.pl

piątek, 18 czerwca 2010

Pomoc de minimis

5 kwietnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Jak wynika z treści tego dokumentu, aby istniejąca spółdzielnia socjalna chciała uzyskać choćby niewielkie wsparcie, np. w ramach projektu, zobowiązana jest dostarczyć udzielającemu tego wsparcia 7-stronicowego formularza oraz sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat działalności gospodarczej.

Odnoszę wrażenie, że efektem takiego sformalizowania wymogów może być:
1. Zniechęcenie realizatorów projektów do adresowania działań wobec spółdzielni socjalnych.
2. Obawa samych spółdzielni socjalnych przed koniecznością dostarczania sporej dokumentacji i w konsekwencji rezygnacja z różnych form pomocy.

Nie rozumiem intencji ustawodawcy. Jeśli to rozporządzenie ma za zadanie formalne kontrolowanie udzielanej pomocy de minimis, a poprzez to uniemożliwienie zakłócenia konkurencji oraz wpływania na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE, to przedstawione powyżej spodziewane efekty jak się mają do "dalszego rozwoju ekonomii społecznej w Polsce"?

Instrumentów wspierających przedsiębiorstwa społeczne coraz więcej. To fakt. Ale czy Państwo jest coraz bardziej życzliwe i przyjazne spółdzielniom socjalnym...?

A może zbyt czarno postrzegam rzeczywistość? Zapraszam do wyrażania opinii na ten temat.

czwartek, 6 maja 2010

Spółdzielnia Socjalna w Prostkach

Spółdzielnia Socjalna - Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach oferuje dla przedszkoli z całej Polski szeroką gamę najwyższej jakości materiałów i zabawek edukacyjnych (pomoce w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci, spadochrony sprzyjające aktywnym zabawom, miękkie klocki dla dzieci, rozkładane suche baseny, materace do zastosowań gimnastycznych i terapeutycznych i wiele innych).

niedziela, 7 lutego 2010

Postulaty i rekomendacje...

Spółdzielnie socjalne działają w Polsce od 5-ciu lat i proces powstawania nowych będzie niewątpliwie trwał. Sporo już nabyliśmy praktycznych doświadczeń.
Zgodnie z sugestiami odwiedzających to forum, warto wyodrębnić w tym blogu miejsce, w którym moglibyśmy wyartykułować nasze konkretne uwagi i postulaty. Mam nadzieję, że posłużą one przedstawicielom instytucji z otoczenia gospodarki społecznej do wpływania na ustawodawcę w celu tworzenia lepszych rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

środa, 27 stycznia 2010

Przyszłość Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej...

W dniu 26 stycznia 2010 roku w Warszawie, przy okazji odbywającego posiedzenia Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, przedstawiciele OZRSS przekonywali m.in. Pana Jarosława Dudę - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Krzysztofa Więckiewicza - Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego o ważnej roli OWSS w zakresie wspierania spółdzielni socjalnych w Polsce. Ostateczne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania Ośrodków zapadną na początku lutego 2010.

Szanowni Spółdzielcy!
Jakie macie wlasne dowiadczenia dot. współpracy z OWSS-ami?
Czy potrzebne jest ich dalsze funkcjonowanie?

Zapraszamy do komentowania!

środa, 20 stycznia 2010

Po co ten blog...?

Na przestrzeni dziejów podejmowanych było wiele prób utworzenia w sieci czegoś na kształt platformy społecznościowej obejmującej problematykę podmiotów gospodarki społecznej - spółdzielni socjalnych. Niniejsza strona jest kolejnym przedsięwzięciem tego typu, mającym na celu prezentację swoich spostrzerzeń i podglądów. Ściskam kciuki za powodzenie tej inicjatywy i zachęcam do aktywnego uczestnictwa!